Så fungerar en ideell förening

27.08.2023

En ideell organisation har ett icke-vinstdrivande ändamål eller engagerar sig i icke-vinstdrivande verksamhet. En ideell organisation är inte tillåten att ha som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva kommersiell verksamhet.

Ett typiskt syfte för en ideell organisation kan vara att främja medlemmarnas rättigheter, intressen eller allmännyttiga ändamål. Medlemmarna behöver normalt sett inte bidra med finansiell investering. Däremot är det vanligt att en medlemsavgift tas ut.

En ideell organisation bildas när minst tre personer enas om organisationens syfte och namn. Om man önskar att officiellt registrera organisationen måste stadgar upprättas och en styrelse väljas. Kriterierna för medlemskap och övriga organisatoriska aspekter specificeras i organisationens stadgar. Ideella organisationer registreras normalt hos Skatteverket.

Läs mer hos Verksamt.se https://www.verksamt.se/starta/valj-foretagsform/ideell-forening